Podmínky dohody o zapůjčení

  1. Při uzavření dohody a předání předmětu dohody musí být složena záloha ve stanovené výši. Nájemce je povinen předložit 2 doklady totožnosti.
  2. Započítávají se kalendářní dny včetně soboty a neděle.
  3. Při vrácení zapůjčeného předmětu dohody do 7:30 se tento den nájmu nezapočítává.
  4. Nájemce svým podpisem stvrzuje, že byl seznámen s obsluhou předmětu dohody a neshledal žádné závady ani poškození. Pronajímatel nezodpovídá za škody způsobené provozem pronajatého předmětu dohody.
  5. Nájemce je povinen vrátit zapůjčený předmět dohody nepoškozený, funkční a řádně očištěný. Za vrácení znečištěného předmětu dohody (vibrační deska, vibrační pěch, motorové kolečko) bude nájemci účtováno 50 Kč za čištění. Za vrácení znečištěného předmětu dohody (bagr, smykový nakladač) bude nájemci účtováno 250 Kč za čištění.
  6. Nájemce po celou dobu pronájmu odpovídá za poškození, zničení, ztrátu či odcizení předmětu dohody. V případě ztráty, odcizení či zničení je nájemce povinen uhradit plnou výši ceny nového předmětu dohody.
  7. V případě poškození předmětu dohody je nájemce povinen oznámit to pronajímateli a uhradit veškeré náklady na opravu.
  8. Nájemce svým podpisem smlouvy stvrzuje převzetí předmětu dohody. Při jeho vrácení je pronajímatel povinen vrátit nájemci složenou zálohu.
  9. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou účastníků dohody.

Zpět do půjčovny